อุบลราชธานี ตำแหน่งของฉัน
1 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
045-422-462
480 Km
2 สนามบินอุบลราชธานี (Inside)
045-243-395
485 Km
3 สนามบินอุบลราชธานี (Outside)
081-807-7276
485 Km