สงขลา ตำแหน่งของฉัน
1 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
074-339-971
750 Km
2 เทสโก้ โลตัส สงขลา
074-307-966
732 Km
3 เทสโก้ โลตัส หาดใหญ่
074-464-348
749 Km
4 ปตท. รัตภูมิ สงขลา
074-389-177
734 Km
5 รพ. สงขลานครินทร์
074-211-049
749 Km
6 สนามบินหาดใหญ่
074-240-296
757 Km