ขอนแก่น ตำแหน่งของฉัน
1 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
043-288-010
377 Km
2 บางจากโกลด์รัช ขอนแก่น
043 424 833
374 Km
3 รพ. กรุงเทพ ขอนแก่น
043-239-519
377 Km
4 รพ. ศรีนครินทร์ ขอนแก่น
043-202-004
380 Km
5 สนามบินขอนแก่น Dom จุดนอก
043-468-306
377 Km
6 สนามบินขอนแก่น Dom จุดใน
043-468-307
377 Km