รายละเอียดอัตราค่าแฟรนไชส์และอื่นๆ สำหรับผู้สนใจลงทุน


1. ค่าแฟรนไชส์ (Franchise Fee)

ค่าแฟรนไชส์คือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าครั้งแรก เพื่อมีสิทธิ์ใช้ชื่อ “แบล็คแคนยอน” (BLACK CANYON) ในการเปิดดำเนินธุรกิจขายอาหาร กาแฟและเครื่องดื่ม โดยมีอายุสัญญาฯ 10 ปี และต่ออายุได้อีกทุกๆ 5 ปี การให้สิทธิตามสัญญาฯนี้ จะกำหนดขอบเขตเฉพาะสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาฯเท่านั้น

ในการต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์นั้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้คู่สัญญา มีโอกาสต่อสัญญาฯ ได้ทุก 5 ปี ยกเว้นแต่ ผู้รับสิทธิจะดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดสัญญาฯ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง และธุรกิจในนามของ “BLACK CANYON” อนึ่งในสัญญาฯ จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อสิ้นสุดสัญญาฯ ผู้รับสิทธิ์จะต้องไม่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึง หรือแข่งขันกับธุรกิจของ “BLACK CANYON” เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่เจตนาไม่บริสุทธิ์เข้ามาทำธุรกิจกับ “BLACK CANYON ”

ค่าแฟรนไชส์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (Restaurant) จำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม และอาหาร

1.1 Mini-Coffee House จำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารจานเดียว อาหารประเภทยำ ที่ปรุงโดยไม่ใช้เตาแก๊ส ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 80-100 ตารางเมตร

 • ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 1,000,000.- บาท
 • ค่าประกันความเสียหายและหนี้สิน 300,000.- บาท

1.2 Full Serviced Coffee House ขายกาแฟ เครื่องดื่ม อาหารทุกประเภท ขนาดพื้นที่ประมาณ 101-150 ตารางเมตร พื้นที่เพียงพอต่อการมีห้องครัว เพื่อปรุงอาหารได้อย่างสะดวก

 • ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 1,200,000.- บาท
 • ค่าประกันความเสียหายและหนี้สิน 300,000.- บาท

2. ร้านกาแฟ (Coffee Corner/KIOSK) จำหน่ายเฉพาะกาแฟ (BLACK CANYON) , เครื่องดื่ม , เบเกอรี่ (My Bread) และไอศกรีม Gelatoni ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 70 ตารางเมตร

 • ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 600,000.- บาท
 • ค่าประกันความเสียหายและหนี้สิน 250,000.- บาท

หมายเหตุ : การขายประเภทนี้ ผู้รับสิทธิ์จะไม่ประกอบหรือปรุงอาหารภายในร้าน


2. ค่าโรยัลตี้ (Royalty Fee) และค่าช่วยส่งเสริมการตลาด (Marketing & Promotion Fee)

ค่าโรยัลตี้ คือค่าสิทธิ์ผลประโยชน์ตอบแทนการใช้ชื่อ “แบล็คแคนยอน” เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าช่วยส่งเสริมการตลาด คือ ค่าใช้จ่ายที่ร้านสาขาแบล็คแคนยอน ทุกสาขาชำระ เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการตลาดและส่งเสริมการขาย เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การพิมพ์เอกสารเพื่อใช้งานดังกล่าว ฯลฯ

2.1 ค่าโรยัลตี้ คำนวณ 3% ของยอดขายก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะคำนวณตั้งแต่ปีที่ 1 เป็นต้นไป เงินค่าโรยัลตี้ขั้นต่ำต่อปี คือ

 • Coffee Corner 120,000.- บาท
 • Restaurant 360,000.- บาท

2.2 ค่าช่วยส่งเสริมการตลาด คำนวณ 2% ของยอดขายก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ผู้รับสิทธิ์ จะต้องแจ้งยอดขายต่อเดือน ให้บริษัทฯ ทราบ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
 • การชำระเงิน จะต้องชำระค่าโรยัลตี้และค่าช่วยส่งเสริมการตลาดเป็นรายเดือน โดยชำระภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

3. ค่าสำรวจสถานที่

บริษัทฯ จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกสถานที่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของที่ตั้ง และรักษาผลประโยชน์ของผู้รับสิทธิ์ ที่จะเปิดดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ การออกไปสำรวจสถานที่ครั้งแรกจะคิดค่าธรรมเนียม 5,000 บาท สำหรับการสำรวจพื้นที่ภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดจะคิดค่า ธรรมเนียม 10,000 บาท + ค่าที่พักและค่าเดินทาง หากทั้ง 2 ฝ่ายบรรลุข้อตกลง เพื่อประกอบธุรกิจร่วมกัน และมีการเซ็นสัญญาฯกัน ค่าธรรมเนียมส่วนนี้ จะถูกนำไปหักออกจากค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ การออกไปสำรวจสถานที่ มิได้เป็นข้อผูกมัดที่บริษัทฯ จะต้องอนุมัติให้ผู้สนใจเปิดร้าน “แบล็คแคนยอน” แต่อย่างใด บริษัทฯ มีสิทธิ์ปฎิเสธ หากพบว่า สถานที่สำรวจนั้นไม่เหมาะสมต่อการเปิดร้าน "แบล็คแคนยอน"

อนึ่งบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าเป็นคู่สัญญาเช่า หรือสัญญาเซ้งกับเจ้าของพื้นที่ และจะเซ็นสัญญาเช่าช่วงให้ กับผู้รับสิทธิ์โดยคิดอัตราค่าเช่าพื้นที่เพิ่ม จากอัตราเดิมตารางเมตรละ 30 บาท จากผู้เช่าช่วง เพื่อเปิดดำเนินการต่อไป


4. ค่าออกแบบ

การออกแบบร้าน " BLACK CANYON " บริษัทฯ จะเป็นผู้คัดเลือกสถาปานิก ผู้ออกแบบ โดยผู้รับสิทธิ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น หรือในอัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพมาตรฐาน ที่สมาคมสถาปนิกเป็นผู้กำหนด ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และลักษณะรูปแบบของร้าน การออกแบบจะต้องยึดถือนโยบายของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการออกแบบจะตกประมาณ 90,000 –150,000 บาท หรือ 10% – 15% ของงบประมาณค่าตกแต่งสถานที่


5. ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าป้ายชื่อร้าน

ผู้รับสิทธิ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตกแต่งร้านทั้งหมด และค่าป้ายชื่อร้านตามรูปแบบที่กำหนด ผู้รับสิทธิ์ สามารถจะใช้บริการจากผู้รับเหมาก่อสร้างที่หามาเอง หรือจากผู้รับเหมาที่บริษัทฯ แนะนำให้ก็ได้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดประมูล เพื่อให้เกิดการแข่งขัน โดยจะพิจารณาถึงผลงาน ประสบการณ์ และความมั่นคงของผู้รับเหมา เป็นปัจจัยประกอบการคัดเลือก ผู้รับเหมาตกแต่งสถานที่จะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของศูนย์การค้าฯ หรือเจ้าของสถานที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ศูนย์การค้าฯ หรือสถานที่บางแห่ง อาจมีข้อบังคับให้ผู้รับเหมา หรือผู้รับสิทธิ์ต้องวางเงินมัดจำ ค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นประกัน โดยทั่วไปงบประมาณในการตกแต่งสถานที่จะตกประมาณ ดังนี้

 • Coffee Corner 1.5 – 2.0 ล้านบาท
 • Restaurant 3.0 – 4.5 ล้านบาท

6. ค่าอุปกรณ์เครื่องครัว ภาชนะบรรจุเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และเครื่องแต่งกาย

ผู้รับสิทธิ์ จะต้องจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว ภาชนะบรรจุเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และเครื่องแต่งกายตามรูปแบบ และมาตราฐานที่กำหนดโดยบริษัทฯ งบประมาณ เพื่อลงทุนในส่วนนี้จะตกประมาณ ดังนี้

 • Coffee Corner 0.5 – 1.0 ล้านบาท
 • Restaurant 1.2 – 3.0 ล้านบาท

สำหรับร้านอาหาร อุปกรณ์บางประเภทจะได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร ยกตัวอย่างเช่น เครื่องล้างจานอัตโนมัติ จะใช้วิธีเช่า อุปกรณ์ตู้แช่เครื่องดื่ม เป็นต้น...


7. เครื่องเก็บเงิน (ระบบคอมพิวเตอร์ Point of Sales)

ผู้รับสิทธิ์ จะต้องซื้อเครื่องเก็บเงิน และซอฟท์แวร์ จากบริษัทฯ เพื่อให้แคชเชียร์ใช้ในการเก็บข้อมูลออเดอร์จากลูกค้า คำนวณค่าอาหาร สรุปยอดขาย ฯลฯ ผู้รับสิทธิ์ มีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดยอดขายประจำวัน และประจำเดือน ให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และเครื่องเก็บเงินดังกล่าวจะ On-Line มายังสำนักงานใหญ่ด้วย โดยเครื่องเก็บเงิน จะต้องผ่านการขออนุญาตการใช้เครื่องบันทึกเก็บเงิน จากสรรพากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

งบประมาณลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์จะตกประมาณ 1.0 – 1.5 แสนบาท


8. ค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และค่าธรรมเนียมขออนุญาตทางราชการ

ผู้รับสิทธิ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 800 – 1,000 บาท ตลอดจนค่าอากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับอากรและอื่นๆ จะเบิกตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ ค่าใช้จ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

นอกจากนั้น ยังมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับทางราชการ เช่น ค่าภาษีป้าย ค่าภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมงานอนามัย ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น ซึ่งผู้รับสิทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง


9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเงินทุนหมุนเวียน

ผู้รับสิทธิ์ จะต้องมีเงินทุนสำรองเพียงพอ ต่อการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เช่น ค่าเงินเดือน ค่าวัตถุดิบ ค่าภาษี ฯลฯ ปัญหาที่พบประการหนึ่ง ในธุรกิจแฟรนไชส์โดยทั่วไปก็คือ ผู้รับสิทธิ์ อาจมีเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลต่อความล้มเหลวของกิจการได้ ดังนั้น การคัดเลือกผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ “ BLACK CANYON ” จึงจะพิจารณาถึงความพร้อมด้านเงินลงทุนของผู้สมัครด้วยบริการที่ผู้รับสิทธิ์จะได้รับ


 • สิทธิ์ในการใช้ชื่อและรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ “ BLACK CANYON ” ที่มีชื่อเสียง
 • สิทธิในการซื้อเมล็ดกาแฟแท้ “ BLACK CANYON ” ประเภทต่างๆ จากทางบริษัทฯ
 • ช่วยเหลือในการออกแบบร้าน ควบคุมการก่อสร้าง และตกแต่งร้าน งานระบบต่างๆ เช่นระบบไฟฟ้า ระบบท่อดูดควัน ระบบแก็ส ระบบประปา เพื่อให้ได้มาตรฐาน
 • ช่วยเหลือในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีสัญลักษณ์ “ BLACK CANYON ”
 • ช่วยเหลือในการจัดหาตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบ ที่จะนำมาใช้ในการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม
 • ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการเกี่ยวกับการปรุงอาหารและกาแฟภายใต้สูตร“ BLACK CANYON ”
 • การฝึกอบรมพนักงาน ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมเอกสารประกอบการอบรม
 • ช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย รวมทั้งจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับสินค้า และสาขาต่างๆ ที่เปิดดำเนินการ
 • ประสานงานและขอติดตั้งตู้ไอศกรีม และตู้เย็นแช่เครื่องดื่ม
 • ช่วยเหลือ ในการจัดหาเครื่องเก็บเงินระบบคอมพิวเตอร์ (POS) เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลออร์เดอร์ลูกค้า คำนวณค่าอาหารและวิเคราะห์ยอดขาย ทั้งนี้ผู้รับสิทธิ์จะต้องซื้อซอฟท์แวร์ “ BLACK CANYON POINT OF SALE” จากบริษัทฯ
 • เอกสารคู่มือการบริหารร้านและงานบุคคล คู่มือวิธีการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม สูตรอาหารและเครื่องดื่ม
 • ภาพลักษณ์ของ “ BLACK CANYON ” ที่มีฐานลูกค้าอยู่ทั่วทั้งประเทศ ทำให้กิจการมีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็ว มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง กว่าการสร้างธุรกิจของตนเอง
 • สิทธิ์ในการทำธุรกิจของตนเอง เป็นนายของตนเอง มีความภาคภูมิใจ และมีพันธมิตรทางธุรกิจที่จะคอยให้ความช่วยเหลือ เมื่อต้องการ
 • เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ซึ่งมีความมุ่งมั่น ที่จะยกระดับธุรกิจให้แข่งขันกับธุรกิจต่างชาติ มิให้เกิดการครอบงำทางธุรกิจ โดยชาวต่างชาติ และมุ่งสนับสนุนการใช้แรงงาน วัตถุดิบ และระดมสมองของคนไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

หมายเหตุ : ผู้รับสิทธิ์ที่ทำทุจริตโดยนำกาแฟชนิดอื่นที่มิใช่ของ “BLACK CANYON” มาขายและให้บริการลูกค้า โดยทำให้ผู้บริโภคหลงผิดคิดว่าเป็นกาแฟ “BLACK CANYON” จะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างเคร่งครัดคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นแฟรนไชส์ “BLACK CANYON”


 • เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้
 • มีความพร้อมด้านการลงทุน สถานที่ และเข้าใจระบบแฟรนไชส์
 • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 • รักงานบริการ มีความอดทน และไม่ย่อท้อ
 • มีความพร้อมเรื่องบุคลากร
 • มีเวลาบริหารร้าน ไม่ต่ำกว่า 80%
 • สามารถเข้ารับการอบรม เพื่อบริหารร้าน
 • จะต้องวางเงินสดค้ำประกัน ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • สถานที่ ที่ผู้สนใจแฟรนไชส์ นำเสนอนั้น จะต้องอยู่ในทำเลที่มีความเหมาะสม ทั้งการต่อยอดธุรกิจ และมีความสะดวกสบายในการจอดรถ (มีพื้นที่เพียงพอในการจอดรถ)
 • ไม่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันกับ “BLACK CANYON”
Black Canyon has achieved much of its growth in Thailand, and all of its growth overseas, through franchising. Our proven system for the consistent delivery of high quality coffees and delicious Thai food provides the foundation for our success in every market, in Thailand and around the world.
What is Franchising?
Simply put, franchising is a system that involves two people: (1) the franchisor -- Black Canyon, who lends our trademark, our trade name and our business methods to a (2) franchisee, who pays an initial fee and royalty for the right to do business under the franchisor's name and system. Specifically, Black Canyon offers a "Business Format Franchise" -- a type of franchising which offers the franchisee a complete business package, characterized by an continuing business relationship between Black Canyon and its franchisee that includes not only the product, services and trademark, but the entire business format itself -- a marketing strategy and plan, training, operating manuals and standards, quality control and continuous two-way communications.

What are the pre-requisites for potential franchisees?
Prospective franchisees of Black Canyon must meet two basic requirements: 1. Location - The single most important factor in the success of any restaurant is the location. While Black Canyon can help you to validate that you have a good potential location, we cannot provide assistance to actually find a location. 2. Funding - You must have sufficient capital to get your Black Canyon branch built and operational. See below.

Do I need restaurant experience?
While it is advantageous, restaurant experience is not required. Our training program will prepare you for all aspects of running your operation. During the training program, you will learn both front and back of the house policies and procedures.

How much does it cost?
The total cost will vary according to the size and location of the branch. A full service restaurant will usually require approximately US$200,000 including franchise fees, lease/rent advances, construction and pre-operating salaries for staff. Does Black Canyon provide financing? No, you must work with your own preferred financial institution to arrange financing.

What do I get for my money?
For the initial franchise fee, you receive the right to use the Black Canyon trademarks, its system for preparing, marketing and selling food products, its information, specifications, know-how and other confidential and proprietary information for the term of the agreement. Included in the indicative total investment cost, there is also some allowance (not part of the initial fee) for management and staff training and initial marketing support prior to opening, although these also depend on the particular area in which you choose to operate. Most of the start-up costs are comprised of construction/decoration and equipment costs which will vary, depending on your site. The franchise agreement is a ten year term with a five year break ("5 + 5"), subject to payment of a renewal fee and meeting all ongoing operating and financial standards.

How much will I make?
There are no guarantees, in fact the laws of may countries prevent us from making any specific claim. All businesses involve risk, but with a proven concept like Black Canyon and a good location your chances of success are very high. There are some common misconceptions about the profits of a restaurant business. People often observe that the cost of the ingredients for a menu item are a small fraction of the selling price. While this is usually the case, you must also remember that the people who cook the food, bring it to your table and wash the dishes all have to be paid, in addition to the rent, utilities, etc. These other costs account for a high percentage of the costs for a restaurant. We can provide you some assistance in preparing a business plan to help you understand the potential return on your investment. We have extensive and reliable information on the revenue and costs of goods associated with a Black Canyon restaurant, gained from over ten years experience in the business.

What support will you give me to build my unit?
Once a site location has been approved, we will select the most appropriate designer from our approved list. The designers will already have approved specifications to which they will fit out the store. We will approve all drawings along the way and may attend site meetings to ensure that your store is completed to our specification, thus minimizing the risk of costly mistakes. We will also provide you with a detailed list of the equipment required to complete your restaurant.

Can I have more than one site?
Yes, subject to our "expansion criteria", which ensure that you are operating satisfactorily as a franchisee and upholding brand standards. We would also check that you have the management and staff capability necessary to operate more than one site. We would, however, recommend that you start with one site that you totally commit yourself to for the first year. If things are going well for you, and you are meeting our "expansion criteria", then your Franchise Development Manager will discuss the possibility of expansion with you. The maximum number you can have depends on your own capability and site availability. What training will you give me and my staff? How many people does it cover? You and your team will go through our training program for each position, as appropriate. Training for each position consists of one week of classroom instruction at our Bangkok headquarters, followed by up to six weeks of on the job training at one of our existing training stores. Please note that the franchisee pays the travel costs and wages/salaries of their staff while they are undergoing training. We do not explicitly limit the number of people that you can send for training. Where do I purchase supplies? Franchisees must purchase Black Canyon's proprietary coffee blends from the company. We also offer franchisees the ability to purchase our branded china and glassware from Black Canyon. If not purchased from us, these items must be obtained independently and meet our specifications. Fresh ingredients and other commodities must be purchased from local suppliers. Your head chef will be instructed in our quality standards so that he may assist you in selecting a local supplier. Where do I sign? If you are interested in getting more information about obtaining a Black Canyon franchise, please download our prospectus and forms.

Please fill out the form below and click "Submit"

Yes
NoYes
No