FRANCHISING


นโยบายการขยายธุรกิจ

การเปิดร้านสาขาของ “แบล็คแคนยอน” มีการขยายเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบภัตตาคาร / ร้านอาหาร (Coffee House) จำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม และอาหาร
แบ่งเป็น 2 ประเภท
     1.1 Mini - Coffee House จำหน่ายเฉพาะกาแฟ เครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารจานเดียว อาหารประเภทยำและมีขนาดของพื้นที่ประมาณ 80 - 100 ตารางเมตร
     1.2 Full - Service Coffee House จำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม อาหารทุกประเภท มีขนาดพื้นที่ประมาณ 101 - 150 ตารางเมตร
2. รูปแบบร้านกาแฟ (Coffee Corner / KIOSK) จำหน่ายเฉพาะกาแฟ เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ ขนาดพื้นที่ประมาณ ไม่เกิน 70 ตารางเมตร

ระยะสัญญา

ระยะเวลา 10 ปี และต่ออายุได้อีก ทุกๆ 5 ปี


ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์
  1.1) Mini-Coffee House
  • ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 1,000,000 บาท
  • ค่าประกันความเสียหายและหนี้สิน 300,000 บาท
  1.2) Full-Service Coffee House
  • ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 1,200,000 บาท
  • ค่าประกันความเสียหายและหนี้สิน 300,000 บาท
   1.3) Coffee Corner / KIOSK & Gelatoni
  • ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 600,000 บาท
  • ค่าประกันความเสียหายและหนี้สิน 250,000 บาท

2. ค่าโรยัลตี้ (Royalty Fee) และค่าการตลาด (Marketing Fee)
  2.1) ค่าโรยัลตี้ คำนวณ 3% จากยอดขายก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีการกำหนดผลตอบแทนขั้นต่ำต่อปี
  • Coffee House 250,000 บาท
  • Coffee Corner/Gelatoni 150,000 บาท
  2.2) ค่าช่วยส่งเสริมการตลาด คำนวณ 2% จากยอดขายก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ค่าสำรวจสถานที่
      บริษัทฯ จะเข้าร่วมในการตัดสินใจเลือกสถานที่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของที่ตั้ง เพื่อเปิดดำเนินธุรกิจ กรณีการสำรวจสถานที่ต่างจังหวัดจะคิดค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางที่บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น

4. ค่าออกแบบ
      ในการออกแบบร้าน “BLACK CANYON” บริษัทฯ จะเป็นผู้คัดเลือกสถาปนิกผู้ออกแบบโดยผู้รับสิทธิ์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการออกแบบตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นหรือในอัตราค่าธรรมเนียม วิชาชีพมาตรฐาน ที่สมาคมสถาปนิกเป็นผู้กำหนด ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และลักษณะรูปแบบของร้าน การออกแบบจะต้องยึดถือนโยบายของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการออกแบบจะประมาณ 90,000 –150,000 บาท หรือ 10 – 15% ของ งบประมาณค่าตกแต่งสถานที่

5. ค่าตกแต่งสถานที่และค่าป้ายชื่อร้าน
      ผู้รับสิทธิ์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้าน ทั้งหมดและค่าป้ายชื่อร้านตามรูปแบบที่กำหนด ผู้รับสิทธิ์สามารถใช้บริการจากผู้รับเหมาก่อสร้างที่หามาเอง แต่ต้องมีประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้างร้านอาหารมาก่อนหรือจะพิจารณาจากผู้รับเหมาที่บริษัทฯ แนะนำให้ก็ได้ โดยจะดำเนินการเปิดประมูลเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลงาน ประสบการณ์ และความมั่นคงของผู้รับเหมาตลอดจนความสามารถที่จะก่อสร้างตกแต่งร้านให้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาได้อย่างถูกต้อง ผู้รับเหมาตกแต่งสถานที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์การค้าฯ หรือเจ้าของสถานที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ศูนย์การค้าฯ หรือสถานที่บางแห่งอาจมีข้อบังคับให้ผู้รับเหมาหรือผู้รับสิทธิ์ต้องวางเงินมัดจำค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นประกันความเสียหาย

6. อุปกรณ์เครื่องครัว ภาชนะบรรจุ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และเครื่องแต่งกาย
      ผู้รับสิทธิ์ต้องจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว ภาชนะบรรจุ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และเครื่องแต่งกายตามรูปแบบและมาตรฐาน ที่กำหนดโดยบริษัทฯ

7. เครื่องเก็บเงิน ( ระบบคอมพิวเตอร์ POINT OF SALES )
      ผู้รับสิทธิ์เป็นผู้ลงทุนจัดหาเครื่องเก็บเงิน และซอฟท์แวร์ ตามที่กำหนดโดยบริษัทฯ เพื่อให้แคชเชียร์ใช้ในการเก็บข้อมูล ออเดอร์ คำนวณค่าอาหาร สรุปยอดขาย ฯลฯ เครื่องเก็บเงินที่ใช้ทุกเครื่องจะต้องผ่านการขออนุญาตการใช้เครื่องบันทึกเก็บเงินจากสรรพากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

8. ค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และค่าธรรมเนียมขออนุญาตทางราชการ
      ผู้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่อกรม ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนค่าอากร ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ค่าภาษีป้าย ค่าภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมงานอนามัย ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น ผู้รับสิทธิ์จะต้องชำระตามจริงที่เกิดขึ้น

9. การฝึกอบรม
      9.1) ผู้รับสิทธิ์และผู้จัดการร้านจะต้องเข้าโปรแกรมการฝึกอบรมกับบริษัทฯ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 45 – 60 วัน
      9.2) หลักสูตรการฝึกอบรมจะครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในร้าน การตรวจสอบสินค้าและรายได้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า การบริหารงานบุคคล การสร้างทีม รวมถึงขั้นตอนการปรุงกาแฟ เครื่องดื่มและอาหารที่ได้มาตรฐาน
      สถานที่การฝึกอบรม จะแบ่งเป็น 2 ส่วน
  • ภาคทฤษฎี อบรมที่สำนักงานใหญ่ ถนนลาดพร้าว
  • ภาคปฏิบัติอบรม ณ สถานที่บริหารงานโดยสำนักงานใหญ่ ซึ่งจะมีพนักงานของสาขาแต่ละตำแหน่งเป็นผู้ฝึกอบรมประมวลผลและพี่เลี้ยง
      9.3) บริษัทฯ จะส่งทีมงาน “Set up” มืออาชีพไปช่วยในการเตรียมงานก่อนการเปิดร้าน และจะอยู่ให้ความช่วยเหลือ ณ ร้านสาขาเป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การเปิดร้านจะเป็นไปด้วยความราบรื่น และสร้างความประทับใจที่ดีให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะเป็นผลดีต่อไปในอนาคต
      9.4) หลังจากการเปิดร้านผู้รับสิทธิ์สามารถส่งพนักงานทุกตำแหน่งเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะมีเอกสาร แจ้งให้สาขาทราบถึงตารางการฝึกอบรมประจำเดือน

10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
      ผู้รับสิทธิ์จะต้องมีฐานะการเงินที่มั่นคงมีเงินทุนสำรองเพียงพอต่อการใช้เป็นเงิน ทุนหมุนเวียนของกิจการ เช่น ค่าเงินเดือน ค่าวัตถุดิบ ค่าภาษี ค่าส่งเสริมการขาย ค่าวัตถุดิบ ฯลฯ

Black Canyon has achieved much of its growth in Thailand, and all of its growth overseas, through franchising. Our proven system for the consistent delivery of high quality coffees and delicious Thai food provides the foundation for our success in every market, in Thailand and around the world.
What is Franchising?
Simply put, franchising is a system that involves two people: (1) the franchisor -- Black Canyon, who lends our trademark, our trade name and our business methods to a (2) franchisee, who pays an initial fee and royalty for the right to do business under the franchisor's name and system. Specifically, Black Canyon offers a "Business Format Franchise" -- a type of franchising which offers the franchisee a complete business package, characterized by an continuing business relationship between Black Canyon and its franchisee that includes not only the product, services and trademark, but the entire business format itself -- a marketing strategy and plan, training, operating manuals and standards, quality control and continuous two-way communications.

What are the pre-requisites for potential franchisees?
Prospective franchisees of Black Canyon must meet two basic requirements: 1. Location - The single most important factor in the success of any restaurant is the location. While Black Canyon can help you to validate that you have a good potential location, we cannot provide assistance to actually find a location. 2. Funding - You must have sufficient capital to get your Black Canyon branch built and operational. See below.

Do I need restaurant experience?
While it is advantageous, restaurant experience is not required. Our training program will prepare you for all aspects of running your operation. During the training program, you will learn both front and back of the house policies and procedures.

How much does it cost?
The total cost will vary according to the size and location of the branch. A full service restaurant will usually require approximately US$200,000 including franchise fees, lease/rent advances, construction and pre-operating salaries for staff. Does Black Canyon provide financing? No, you must work with your own preferred financial institution to arrange financing.

What do I get for my money?
For the initial franchise fee, you receive the right to use the Black Canyon trademarks, its system for preparing, marketing and selling food products, its information, specifications, know-how and other confidential and proprietary information for the term of the agreement. Included in the indicative total investment cost, there is also some allowance (not part of the initial fee) for management and staff training and initial marketing support prior to opening, although these also depend on the particular area in which you choose to operate. Most of the start-up costs are comprised of construction/decoration and equipment costs which will vary, depending on your site. The franchise agreement is a ten year term with a five year break ("5 + 5"), subject to payment of a renewal fee and meeting all ongoing operating and financial standards.

How much will I make?
There are no guarantees, in fact the laws of may countries prevent us from making any specific claim. All businesses involve risk, but with a proven concept like Black Canyon and a good location your chances of success are very high. There are some common misconceptions about the profits of a restaurant business. People often observe that the cost of the ingredients for a menu item are a small fraction of the selling price. While this is usually the case, you must also remember that the people who cook the food, bring it to your table and wash the dishes all have to be paid, in addition to the rent, utilities, etc. These other costs account for a high percentage of the costs for a restaurant. We can provide you some assistance in preparing a business plan to help you understand the potential return on your investment. We have extensive and reliable information on the revenue and costs of goods associated with a Black Canyon restaurant, gained from over ten years experience in the business.

What support will you give me to build my unit?
Once a site location has been approved, we will select the most appropriate designer from our approved list. The designers will already have approved specifications to which they will fit out the store. We will approve all drawings along the way and may attend site meetings to ensure that your store is completed to our specification, thus minimizing the risk of costly mistakes. We will also provide you with a detailed list of the equipment required to complete your restaurant.

Can I have more than one site?
Yes, subject to our "expansion criteria", which ensure that you are operating satisfactorily as a franchisee and upholding brand standards. We would also check that you have the management and staff capability necessary to operate more than one site. We would, however, recommend that you start with one site that you totally commit yourself to for the first year. If things are going well for you, and you are meeting our "expansion criteria", then your Franchise Development Manager will discuss the possibility of expansion with you. The maximum number you can have depends on your own capability and site availability. What training will you give me and my staff? How many people does it cover? You and your team will go through our training program for each position, as appropriate. Training for each position consists of one week of classroom instruction at our Bangkok headquarters, followed by up to six weeks of on the job training at one of our existing training stores. Please note that the franchisee pays the travel costs and wages/salaries of their staff while they are undergoing training. We do not explicitly limit the number of people that you can send for training. Where do I purchase supplies? Franchisees must purchase Black Canyon's proprietary coffee blends from the company. We also offer franchisees the ability to purchase our branded china and glassware from Black Canyon. If not purchased from us, these items must be obtained independently and meet our specifications. Fresh ingredients and other commodities must be purchased from local suppliers. Your head chef will be instructed in our quality standards so that he may assist you in selecting a local supplier. Where do I sign? If you are interested in getting more information about obtaining a Black Canyon franchise, please download our prospectus and forms.

Please fill out the form below and click "Submit"Yes
NoYes
No